risk assessments

Risk Assessments

Voorkom derailments van managers en professionals.

Leidinggevenden en professionals die sleutelposities vervullen binnen een organisatie, hebben veel impact. Zij zijn belangrijke aanjagers waar het gaat om het realiseren van de gewenste cultuur en het borgen van integer handelen. Recente ontwikkelingen laten zien hoe menselijk het is om mee te gaan met ‘groupthinking’ en steeds verder de grenzen op te schuiven.

In de meeste gevallen zit het qua competenties, kennis en vaardigheden wel goed. Succes en falen hangt veel meer af van iemands persoonlijkheid, motieven en de persoonlijke geschiedenis.

Risico op ontsporen onder druk
Het Risk Assessment biedt inzicht in iemands persoonseigenschappen, potentieel en veranderkracht. Maar de focus ligt op de mogelijke derailments: ontsporingen die kunnen optreden wanneer de iemand onder druk komt te staan, of zich voor lastige dilemma’s geplaatst ziet. Integriteit is hierin een belangrijke factor.

Hoe spanningsgevoelig is iemand? Hoe redeneert en beslist iemand wanneer er sprake is van grote druk, bijvoorbeeld door de workload of doordat anderen persoonlijke druk uitoefenen? Wat gebeurt er wanneer er een emotioneel appèl gedaan wordt op iemand? Weet men zich te handhaven, de rug recht te houden, wanneer men door de leiding of door een klant onder druk gezet wordt?

Derailment vragenlijst
De deelnemer doorloopt enkele capaciteitentests en persoonlijkheidsvragenlijsten. Ook de Hogan Development Survey komt aan bod. Hiermee wordt inzicht geboden in mogelijke ‘ontsporingen’, in de ‘dark side’ van de persoonlijkheid. Het gaat dan om doorschieten in gedrag dat onder normale omstandigheden functioneel en volstrekt toelaatbaar en integer is, maar dat juist in spanningssituaties kan doorslaan in extremen en daarmee disfunctioneel wordt.

Omgaan met dilemma’s
De dilemmatest gaat uit van een fasebenadering. Je kunt namelijk niet zeggen of iemand WEL of NIET integer is. In de dilemmatest wordt de deelnemer gevraagd om aan te geven hoe hij of zij in een aantal morele dilemma’s zou handelen en welke overwegingen daarbij een rol spelen. Op deze wijze wordt in kaart gebracht door welke principes iemand zich laat leiden bij het omgaan met ethische dilemma’s.

Diepgaand interview
De kern van het Risk Assessment is een diepgaand interview van drie uur. In het eerste deel gaat de psycholoog in op motieven en drijfveren en het persoonlijk pad dat de deelnemer tot dan toe heeft gelopen. Het tweede deel richt zich specifiek op integriteit, en vindt plaats op basis van een beproefd stramien dat door LTP ontwikkeld is. Het gesprek wordt zorgvuldig opgebouwd: de uitkomsten van de tests geven richting aan de vragen. Eerst op basis van de LTP dilemmatest, vervolgens wordt de link gelegd naar eigen ervaring en casuïstiek van de deelnemer.